میگویند یک روزی هست ..

که چرتکـه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند ...


و آن روز تـــو باید تــــاوان آن چه با من کردی را بدهی!


فقط نمیدانم ....


 
تاوان دادن آن موقع تـــو ، به چه درد من میخورد لعنتی !؟